Defining Environmental Citizen

 

“Environmental Citizen” is defined as the citizen who has a coherent and adequate body of knowledge as well as the necessary skills, values, attitudes and competences in order to be able to act and participate in society as an agent of change in the private and public sphere, on a local, national and global scale, through individual and collective actions, in the direction of solving contemporary environmental problems, preventing the creation of new environmental problems, in achieving sustainability as well as developing a healthy relationship with nature. “Environmental Citizen” is the citizen who exercises his/her environmental rights and duties, is able to identify the underlying structural causes of environmental degradation and environmental problems, and has the willingness and the competences for critical and active engagement and civic participation to address those structural causes, acting individually and collectively within democratic means and taking into account inter- and intra-generational justice (ENEC 2018).

Reference: European Network for Environmental Citizenship – ENEC (2018). Defining “Environmental Citizen“. Retrieved from https://enec-cost.eu/environmental-citizen/

 

Important Notes:

  1. In the European Network for Environmental Citizenship (ENEC) when we refer to Environmental Citizenship we refer to an umbrella concept which covers all the different interpretations and views of the relation between environment and citizenship (e.g., green citizenship, sustainability citizenship, ecological citizenship, etc.) and not only the liberal interpretation of environmental citizenship. In this network, we consider important to have only one umbrella term (Environmental Citizenship) from the educational point of view.
  2. In the European Network for Environmental Citizenship (ENEC) when we refer to Education for Environmental Citizenship (EEC) we mean the type of Education which promotes Environmental Citizenship.
  3. In the European Network for Environmental Citizenship (ENEC) our focus is in Primary and Secondary Education – Formal and Non Formal. Informal education (e.g. media, social media, etc.) and Adult Education are out of ENEC’s scope.
  4. The definitions of “Environmental Citizenship”, “Education for Environmental Citizenship” and “Environmental Citizen” are “Working Definitions” of the European Network for Environmental Citizenship (ENEC).

 

Belgium (BE) 

Milieuburger (Environmental Citizenship in het Engels) wordt gedefinieerd als de burger die beschikt over de adequate kennis en nodige vaardigheden, waarden, attitudes en competenties om te kunnen handelen voor en participeren aan de samenleving als ‘agent of change’. Dat geldt in de private en publieke sfeer, op lokaal, nationaal en globaal niveau, en door middel van individuele en collectieve acties. Hun handelen is daarbij gericht op het oplossen van hedendaagse milieuproblemen, het voorkomen van het ontstaan van nieuwe milieuproblemen, het bereiken van duurzaamheid en het ontwikkelen van een gezonde relatie met de natuur. De ‘Milieuburger’ is de burger die de eigen milieurechten en –plichten uitoefent, in staat is om onderliggende structurele oorzaken van milieudegradatie en –problemen te identificeren. Daarbij hoort ook de wil en competentie voor een kritisch en actief engagement voor burgerlijke participatie aan het aanpakken van die structurele oorzaken. Dat kan zowel individueel als collectief binnen de democratische mogelijkheden, en rekening houdend met inter- en intragenerationele gerechtigheid (ENEC, 2018).

 

Bosnia & Herzegovina (BA) 

 „Okolišni građanin“ se definiše kao građanin koji posjeduje koherentno i adekvatno znanje kao i neophodne vještine, vrijednosti, stavove i sposobnosti kako bi mogao djelovati i učestvovati u društvu kao agens promjena u privatnoj i javnoj sferi, na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou, kroz individualne i kolektivne akcije, u smjeru rješavanja savremenih problema okoliša, sprječavanja  stvaranja novih problema okoliša i postizanja održivosti kao i razvijanja zdrave veze sa prirodom. „Okolišni građanin“ je građanin koji ostvaruje svoja okolišna prava i ispunjava okolišne obaveze, koji je sposoban da identifikuje temeljne strukturne uzroke degradacije okoliša i drugih problema okoliša, koji ima spremnost i sposobnost za kritički i aktivni angažman i građansko učešće u rješavanju tih strukturnih uzroka, djelujući individualno i kolektivo unutar demokratskih okvira, te uzimajući u obzir među- i unutar generacijsku pravdu (ENEC 2018).

 

Bulgaria (BG) 

„Гражданинът развиващ околната среда” се дефинира като гражданин, който има последователен и адекватен набор от знания, както и необходимите умения, ценности, нагласи и компетенции, за да може да действа и да участва в обществото като агент на промяната в частната и публична сфера, на местно, национално и глобално равнище чрез индивидуални и колективни действия, насочени към решаване на съвременните проблеми на околната среда и предотвратяване на създаването на нови, както и да работи за постигане на устойчивост и за развитие на хармонични отношения с природата„Гражданинът развиващ околната среда” е гражданин, който упражнява своите права и изпълнява задълженията си във взаимодействията с околната среда, който е в състояние да идентифицира основните структурни причини за предизвикването на проблеми  и деградация на околната среда, има желанието и компетенциите, необходими за критично и активно ангажиране и гражданско участие по отношение на тези структурни причини, действайки индивидуално и колективно чрез демократични средства, и отчитайки справедливостта между и в рамките на поколенията (ENEC, 2018).

 

Croatia (HR) 

Okolišni građanin je građanin koji ima dosljedni i odgovarajući skup znanja i potrebnih vještina, vrijednosti, stavova i kompetencija kako bi mogao djelovati i sudjelovati u društvu kao dionik promjena u privatnom i javnom djelokrugu, na lokalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini, putem individualnog i kolektivnog djelovanja, s ciljem rješavanja suvremenih okolišnih problema, sprječavanja nastanka novih okolišnih problema, postizanja održivosti, kao i izgradnje zdravog odnosa prema okolišu. Okolišni građanin je građanin koji primjenjuje svoja okolišna prava i dužnosti prema okolišu, koji može identificirati osnovne strukturne uzroke degradacije okoliša i okolišnih problema, i koji ima želju i kompetencije za kritično i aktivno uključivanje te javno sudjelovanje s ciljem otkrivanja i rješavanja tih uzroka, putem individualnog i kolektivnog djelovanja demokratskim sredstvima, i uzimajući u obzir generacijsku i međugeneracijsku pravednost (ENEC, 2018).

 

Czech Republic (CZ) 

„Environmentální občan“ je takový občan, který disponuje odpovídajícími znalostmi, stejně jako nezbytnými dovednostmi, hodnotami, postoji a kompetencemi potřebnými pro jednání a zapojování se do společnosti jako hybatel změny v osobní i veřejné sféře, na místní, národní i globální úrovni, prostřednictvím individuálního jednání a kolektivních akcí, aby řešil současné environmentální problémy, předcházel vzniku nových environmentálních problémů, podporoval dosažení udržitelnosti a současně rozvíjel zdravý vztah s přírodou. „Environmentální občan“ je občan, který využívá svá environmentálních práva a plní povinností vůči životnímu prostředí, pojmenovává hlubší strukturální příčiny poškozování životního prostředí a vzniku environmentálních problémů, rozvíjí vlastní odhodlání i kompetence potřebné pro kritické a aktivní občanského zapojení do řešení takových strukturálních příčin, pro individuální jednání i kolektivní akci  využívající existující demokratické nástroje a bere v potaz hledisko spravedlnosti vůči současné společnosti i budoucím generacím (ENEC, 2018).

 

Denmark (DK) 

En miljøbevidst borger defineres som den borger, der har et sammenhængende og tilstrækkeligt vidensgrundlag og de nødvendige færdigheder, værdier, holdninger og kompetencer, der skal til for at kunne handle og deltage i samfundet som forandringsagent i den private og offentlige sektor, på lokalt, nationalt og globalt niveau, gennem individuelle og kollektive handlinger, der retter sig mod at løse nutidige miljømæssige problemer, forebyggelse af nye miljømæssige problemer, opnåelse af bæredygtighed og udvikling af sunde relationer til naturen. Miljøbevidste borgere er borgere, der udøver deres miljøbevidste rettigheder og pligter, og som er i stand til at identificere de underliggende strukturelle årsager til miljøforringelser og miljøproblemer, og som har vilje og kompetencer til kritisk og aktivt at engagere sig og som deltagende borger at adressere disse strukturelle årsager og handle individuelt og kollektivt med demokratiske midler og under hensyntagen til inter- og intra generationelle retssystemer.

 

German (DE)  

Der/die „Umweltbürger/in“ (bzw. „Environmental Citizen”) ist definiert als Bürger/in, der/die einen kohärenten und adäquaten Wissensstand sowie die notwendigen Fähigkeiten, Werte, Haltungen und Kompetenzen besitzt, um als Mittler von Veränderung im privaten und öffentlichen Raum, auf lokaler, nationaler und globaler Ebene sowie durch individuelle und kollektive Handlungen in der Gesellschaft agieren und an dieser teilhaben zu können mit dem Ziel, bestehende Umweltprobleme zu lösen, das Entstehen neuer Umweltprobleme zu verhindernNachhaltigkeit zu erreichen und ein gesundes Verhältnis zur Natur zu entwickelnUmweltbürger/innen üben ihre umweltbezogenen Rechte und Pflichten aus und sind in der Lage, die zugrundeliegenden strukturellen Ursachen von Umweltproblemen und Umweltschäden zu erkennen. Sie besitzen die Bereitschaft und Kompetenzen für kritisches und aktives Engagement und bürgerliche Beteiligung zum Umgang mit diesen strukturellen Ursachen und handeln dabei individuell und kollektiv mit demokratischen Mitteln sowie unter Berücksichtigung der Gerechtigkeit innerhalb und zwischen den Generationen (ENEC 2018).

 

Greek (EL)  

“Περιβαλλοντικός Πολίτης”  (ΠΠ/της) ορίζεται ως ο πολίτης ο οποίος κατέχει ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων όπως επίσης και τις απαραίτητες δεξιότητες, αξίες, στάσεις, και ικανότητες-ιδιότητες για να είναι ικανός, να δρα και να συμμετέχει στην κοινωνία ως παράγοντας αλλαγής στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, με ατομικές και συλλογικές δράσεις, προς την κατεύθυνση της επίλυσης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, προλαμβάνοντας νέα περιβαλλοντικά προβλήματα, επιτυγχάνοντας την αειφορία, καθώς επίσης και αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση με τη φύση. Περιβαλλοντικός Πολίτης (ΠΠ/της) είναι ο πολίτης που εξασκεί τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του καθώς επίσης είναι ικανός για τον προσδιορισμό των δομικών αιτίων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων και έχει τη θέληση και τις ικανοτήτες-ιδιοτήτες για κριτική και ενεργή εμπλοκή και κοινωνική συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτών των δομικών αιτίων, δρώντας ατομικά και συλλογικά, με δημοκρατικά μέσα, και λαμβάνοντας υπόψη την ενδο- και δια- γενεακή δικαιοσύνη (ENEC, 2018).

 

Hungary (HU) 

A „Környezettudatos állampolgár” koherens és helyes tudással, megfelelő képességekkel, értékekkel, attitűdökkel és kompetenciákkal rendelkezik ahhoz, hogy a változás képviselője legyen: ennek megfelelően nyilvános és magánéletében, helyi, nemzeti és globális szinten, egyéni és közösségi cselekedetei során képes hozzájárulni napjaink környezeti problémáinak megoldásához, mérsékléséhez, segíthet megelőzni újabb környezeti problémák kialakulását, fenntartható megoldásokat valósít meg, és egészséges viszonyt alakít ki a természettel. A “környezettudatos állampolgár” gyakorolja környezeti jogait és kötelességeit, képes megérteni a környezeti károk és problémák mögötti strukturális okokat, valamint képességei és szándékai legjavát adva kritikusan és aktívan, a demokratikus kereteket megtartva foglakozik ezekkel az inter és intragenerációs igazságot szem előtt tartva (ENEC, 2018).

 

Israel (IL) 

אזרח סביבתי” מוגדר כאזרח שלרשותו גוף ידע מלוכד והולם לצד המיומנויות, הערכים, העמדות והיכולות הנדרשים על מנת להיות מסוגל לפעול ולהשתתף בחברה כסוכן שינוי בזירה הפרטית והציבורית, באמצעות פעולות אישיות וקולקטיביות ותוך התיחסות לרמה מקומית, ארצית ועולמית. אזרח סביבתי פועל באופן המקדם פתרונות לבעיות סביבתיות קיימות, מונע היווצרותן של בעיות חדשות, מקדם קיימו·ת ומטפח יחסי גומלין בריאים עם הטבע.

אזרח סביבתי” הוא אזרח המממש את זכויותיו הסביבתיות וממלא את חובתיו כלפי הסביבה, מסוגל לזהות את הגורמים המערכתיים האחראים לדרדור של הסביבה ולבעיות סביבתיות. אזרח סביבתי מוכן ומסוגל להיות מעורב באופן ביקורתי ולהשתתף בהתמודדות מול הגורמים המערכתיים, באמצעות פעולה אישית וקולקטיבית, תוך שימוש באמצעים דמוקרטיים והתחשבות בצדק תוך- ובין-דורי.  

(הרשת האירופאית לאזרחות סביבתית, 2018ENEC, 2018; )

 

Italy (IT)  

Con “Cittadino e cittadina ambientale” si definisce il cittadino e la cittadina che possiede un insieme di conoscenze coerenti e adeguate e allo stesso tempo di capacità, valori, atteggiamenti e competenze per essere in grado di agire e partecipare nella società come agenti di cambiamento nella sfera privata e pubblica, su scala locale, nazionale e globale, attraverso azioni individuali e collettive e nella direzione di trovare soluzioni ai problemi ambientali contemporanei, di prevenire nuovi problemi ambientali, di raggiungere la sostenibilità e di sviluppare una relazione sana con la natura. “Cittadino e cittadina ambientale” sono il cittadino e la cittadina che esercitano i propri diritti e doveri ambientali, in grado di identificare le cause strutturali del degrado ambientale e dei problemi ambientali e che hanno sviluppato la volontà e le competenze per l’impegno critico e attivo e la partecipazione civica per affrontare le cause strutturali sopracitate, agendo individualmente e collettivamente con mezzi democratici e tenendo conto della giustizia inter- e intra-generazionale (ENEC, 2018).

 

Latvia (LV) 

Vides pilsonis ir ar mūsdienu izaicinājumiem atbilstošu zināšanu kopumu, ko atbalsta iemaņas, vērtības un attieksmes, kas kopumā veido kompetences, lai atbalstītu pārmaiņas sabiedrībā un uzņēmējdarbībā vidē, vietējā, nacionālā un globālā mērogā iesaistoties individuālās un kolektīvās akcijās, lai risinātu mūsdienu vides problēmas, novēršot jaunu veidošanos, sekmētu ilgtspējīgu attīstību un attīstītu veselīgu attieksmi pret dabu. Vides pilsonis izmanto savas vides tiesības un pienākumus, lai uzrunātu mūsdienu vides degradācijas problēmas, vides pilsonis ir motivēts un kompetents kritiski un aktīvi iesaistīties vides problēmu strukturālo jautājumu risināšanā iesaistoties sabiedrības un individuālās akcijās.

 

Lithuania (LT) 

Aplinkosauginis pilietis“ apibrėžiamas kaip pilietis, turintis nuoseklų ir tinkamą žinojimą, taip pat reikalingus įgūdžius, vertybes, požiūrius ir kompetencijas, kad galėtų veikti ir dalyvauti visuomenėje kaip pokyčių skatintojas privačioje bei viešojoje erdvėje, vietos, nacionaliniu ir pasauliniu mastu, per individualius ir kolektyvinius veiksmus sprendžiant šiuolaikines aplinkos problemas, užkertant kelią naujų aplinkos problemų atsiradimui, siekiant darnumo ir kuriant sveiką ryšį su gamta.

Aplinkosauginis pilietis“  tai pilietis, kuris naudojasi savo aplinkosauginėmis teisėmis ir pareigomis, supranta pagrindines struktūrines aplinkos degradacijos ir aplinkos problemų priežastis, pasižymi valia ir kompetencijomis, reikalingomis kritiškam ir aktyviam įsitraukimui bei pilietiniam dalyvavimui įveikiant šias struktūrines priežastis, veikiant individualiai ir kolektyviai demokratinėmis priemonėmis bei atsižvelgiant į teisingumą tarp tos pačios kartos asmenų ir tarp kartų (ENEC, 2018).

 

fYR Macedonia 

„Еколошки граѓанин“ се дефинира како граѓанин (државјанин) кој поседува кохерентно и адекватно количество на знаење, како и неопходни вештини, вредности, ставови и компетенции за да е способен да дејствува и да учествува во општеството како агент на промени во приватната и јавната сфера, на локално, национално и глобално ниво, преку индивидуални и колективни акции, во насока на решавање на современите еколошки проблеми, спречување на создавањето на нови еколошки проблеми, постигнување одржливост, како и развивање на здрави односи со природата„Еколошки граѓанин“ е граѓанин кој ги остварува неговите/нејзините права и обврски околу животната средина, способен е да ги идентификува основните структурни причинители за деградација на животната средина и еколошките проблеми, и поседува волја и компетенции за критичко и активно ангажирање и граѓанско учество за решавање на овие структурни причинители, делувајќи индивидуално и колективно преку демократски средства, и земајќи ја предвид интер- и интра-генерациската правда (ENEC, 2018).

 

Malta (MT) 

“Ic-Ċittadin b’Kuxjenza Ambjentali” jistà jiġi definit bħala dak iċ-ċittadin li jħares l-ambjent ta’ madwaru għax għandu l-għarfienu l-kompetenzi neċessarji, u jħaddan valuri u attitudnijiet li bihom ikun  jistà jaġixxi u jipparteċipa attivament fis-soċjetà bħala aġent għal bidla fil-qasam privat u pubbliku, fuq skala lokalinazzjonali u globali; permezz ta’ azzjonijiet individwali u kollettivi. B’hekk iċ-ċittadin ikun jistà; jindirizza il-problemi ambjentali li qed nesperjenzaw illum; jipprevjeni problemi ġodda; itejjeb is-sostenibbiltà; u jsaħħah l-ambjent naturali“Iċ-Ċittadin b’Kuxjenza Ambjentali” jeżerċita d-drittijiet u d-dmirijiet ambjentali tiegħu, sabiex jissalvagwardja l-ambjent; u jidentifika l-kawżi li jwasslu għad-degradazzjoni ta’ l-ambjent. Għalhekk, l-individwu b’kuxjenza ambjentali għandu jkollu r-rieda u l-ħiliet meħtiega sabiex jinvolvi ruħu permezz ta’ kritika u parteċipazzjoni attiva ħalli jiġu indirizzati l-kawżi li qed jagħmlu impatt negattiv fuq l-ambjent. Iċ-cittadin responsabbli jistà jaġixxi fuq bażi individwali jew billi jingħaqad fi gruppi, f’ kuntest demokratiku; b’rispett sħiħ lejn il-ġustizzja lokali u internazzjonali (ENEC, 2018).

 

Montenegro (ME) 

“Ekološki osvješćeno građanstvo” definiše se kao građanstvo koje ima koherentno i adekvatno znanje, kao i potrebne vještine, vrijednosti, stavove i kompetencije kako bi moglo djelovati i učestvovati u društvu kao agent promjena u privatnom i na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou, kroz individualne i kolektivne akcije, u smjeru rješavanja savremenih problema zaštite okruženja, sprečavanju stvaranja novih ekoloških problema, postizanju održivosti i razvijanju zdravog odnosa s prirodom. “Ekološki osvješćeno građanstvo” je građanstvo koji ostvaruje prava i dužnosti na području zaštite okruženja, može identifikovati osnovne strukturne uzroke degradacije okruženja i probleme okruženja, te ima spremnost i sposobnosti za kritički i aktivan angažman i učestvovanje građana u rješavanju uzroka, djelujući individualno i kolektivno demokratskim sredstvima i uzimajući u obzir inter- i međugeneracionu pravdu (ENEC, 2018).

 

Netherlands (NL) 

De “Milieubewuste Burger” staat voor de burger die beschikt over coherente en adequate kennis, alsmede de noodzakelijke vaardigheden, waarden, attitudes en competenties die hem in staat stellen om als initiatiefnemer van verandering te handelen in en deel te nemen aan de samenleving in de private en publieke sfeer, op lokale, nationale en mondiale schaal, door individuele en collectieve acties, gericht op het oplossen van de milieuproblemen van deze tijd, het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, het bereiken van duurzaamheid, alsmede het ontwikkelen van een gezonde relatie met de natuur. De “Milieubewuste Burger” is de burger die milieurechten en –plichten uitoefent, in staat is om de onderliggende structurele oorzaken van verslechtering van het milieu en milieuproblemen te identificeren, en de bereidheid en competenties heeft voor kritische en actieve betrokkenheid en burgerparticipatie, om deze structurele oorzaken te adresseren, daarbij handelend als individu en collectief, op basis van democratische middelen en rekening houdend met de rechtvaardigheid tussen en binnen generaties (ENEC 2018).

 

Romania (RO) 

“Cetățeanul de mediu” este definit drept cetățeanul care are un corp de cunoștințe coerent și adecvat, precum și abilitățile, valorile, atitudinile și competențele necesare pentru a putea acționa și a participa în societate ca agent al schimbării în domeniul privat și public, la nivel local, național și global, prin acțiuni individuale și colective, în direcția rezolvării problemelor de mediu contemporane, prevenind crearea de noi probleme de mediu, atingerea durabilității și dezvoltarea unei relații sănătoase cu natura“Cetățeanul pentru mediu” este cetățeanul care își exercită drepturile și îndatoririle în materie de mediu, este capabil să identifice cauzele structurale de bază ale degradării mediului și problemele de mediu și are disponibilitatea și competențele pentru implicarea critică și activă și pentru participarea civică în abordarea cauzelor structurale, acționând individual și colectiv în cadrul mijloacelor democratice și ținând seama de justiția inter-și intra-generațională (ENEC, 2018).

 

Portugal (PT) 

“Cidadão Ambiental” é definido como o cidadão que possui um corpo de conhecimento coerente e adequado bem como as habilidades, valores, atitudes e competências necessárias a fim de poder agir e participar na sociedade como agente de mudança na esfera pública e privada, a uma escala local, nacional e global, através de ações individuais e coletivas, no sentido de resolver problemas ambientais contemporâneos, prevenir a criação de novos problemas ambientais, em alcançar a sustentabilidade bem como desenvolver um relacionamento saudável com a natureza. “Cidadão Ambiental” é o cidadão que exerce os seus direitos e deveres ambientais, é capaz de identificar as causas estruturais subjacentes à degradação ambiental e aos problemas ambientais, e tem a vontade e as competências para um envolvimento crítico e ativo e participação cívica para abordar essas causas estruturais, atuando individual e coletivamente em meios democráticos e levando em consideração a justiça inter e intrageracional (ENEC 2018).

 

Serbia (RS) 

“Грађанин животне средине” по дефицији је грађанин који поседује кохерентан и адекватан корпус знања, као и неопходне вештине, вредности, ставове и компентенције у циљу остваривања могућности да делује и учествује у друштву као носилац промена у приватној и јавној сфери, на локалном, националном и глобалном нивоу, помоћу појединачних и групних акција, ради решавања текућих проблема и спречавања стварања нових проблема у животној средини, постизања одрживости, као и развоја здравог односа према природи. “Грађанин животне средине” је грађанин који развија његова/њена права и обавезе према животној средини, способан је да идентификује основне структурне узроке деградације и проблема у животној средини, и показује спремност и способности за критичко и активно ангажовање и учешће становништва у указивању на структурне узроке, делујући појединачно и/или колективно демократским средствима и узимајући у обзир међу и унутар-генерацијско право.

 

Slovakia 

Environmentálny občan” je definovaný ako občan, ktorý má koherentné a primerané vedomosti, ako aj potrebné zručnosti, hodnoty, postoje a kompetencie, aby mohol v spoločnosti konať a participovať ako prostredník zmeny v súkromnej a verejnej sfére na lokálnej, národnej a globálnej úrovni, prostredníctvom individuálnych a kolektívnych činností smerom k riešeniu súčasných environmentálnych problémov, predchádzaniu vzniku nových environmentálnych problémov, dosahovaniu udržateľnosti, ako aj rozvoju prospešného vzťahu k prírode. Environmentálny občan” je občan, ktorý uplatňuje svoje environmentálne práva a povinnosti, dokáže identifikovať základné štrukturálne príčiny degradácie životného prostredia a environmentálne problémy a má ochotu a schopnosti na kritickú a aktívnu angažovanosť a občiansku účasť pri riešení daných štrukturálnych príčin, konajúc individuálne a kolektívne demokratickými prostriedkami pri zohľadnení medzi- a vnútro-generačnej spravodlivosti (ENEC, 2018).

 

Slovenia (SI) 

»Okoljsko ozaveščen državljan« je posameznik, ki ima koherentno in ustrezno obsežno znanje, potrebne veščine, vrednote, izoblikovan odnos in pridobljene kompetence za delovanje v družbi kot dejavnik sprememb tako v zasebni in javni sferi kot tudi na lokalni, državni in svetovni ravni. S posamičnimi ali kolektivnimi aktivnostmi se trudi razrešiti sodobne okoljske probleme in preprečiti nastanek novih okoljskih problemov s ciljem doseganja trajnostnega razvoja in razvijanjem zdravega odnosa z naravo. »Okoljsko ozaveščen državljan« je posameznik, ki izvršuje svoje okoljske pravice in dolžnosti, ki je zmožen določiti strukturne vzroke za okoljsko degradacijo in prepoznati okoljske probleme; posameznik, ki je pripravljen in usposobljen za kritično in aktivno delovanje v okviru državljanskih pobud razčiščevati strukturne vzroke za okoljsko degradacijo ter delovati samostojno ali skupinsko z demokratičnimi sredstvi, pri tem pa upoštevati medgeneracijsko in znotrajgeneracijsko pravičnost.

 

Spain (ES) 

“Ciudadana Ambiental” o “Ciudadano Ambiental” se definen como la persona que posee un conjunto de conocimientos coherentes y adecuados, así como las habilidades, valores, actitudes y competencias necesarias para poder actuar y participar en sociedad como agente de cambio en esferas privadas o públicas, a escala local, nacional y global, a través de acciones individuales y/o colectivas, encaminadas a resolver problemas ambientales contemporáneos, prevenir la creación de nuevos problemas medioambientales y lograr la sostenibilidad, al tiempo que desarrollar una relación saludable con la naturalezaLa “Ciudadana Ambiental” o  el “Ciudadano Ambiental” es quien ejerce sus derechos y deberes ambientales, es capaz de identificar las causas estructurales de la degradación y de los problemas ambientales, y tiene las inquietudes y competencias necesarias para la participación cívica y crítica y desarrollar acciones comprometidas para abordar dichas causas estructurales, actuando individual y colectivamente, por medios democráticos y teniendo en cuenta la justicia inter e intrageneracional (ENEC, 2018).

 

Sweden (SE)  

Miljömedborgare är den medborgare som har en sammanhållen och fullgod kunskapsbank liksom de nödvändiga färdigheter, värderingar, attityder och kompetenser som en miljömedborgare behöver för att kunna verka och delta i samhället som agent för förändring i både den offentliga och privata sfären på lokal, nationell och global nivå genom individuella och kollektiva verksamheter i syfte att lösa samtida miljöproblem, förhindra uppkomst av nya miljöproblem, uppnå hållbarhet samt ett sunt förhållande till naturen. Miljömedborgare är den medborgare som utövar sina miljömässiga rättigheter och skyldigheter, kan identifiera underliggande strukturella orsaker till miljöförstöring och miljöproblem, och har viljan och kompetensen till det kritiska och aktiva engagemang och civilt deltagande som krävs för att åtgärda strukturella orsaker, samt att handla individuellt och kollektivt inom demokratiska ramar med hänsyn tagen till rättvisa inom och mellan generationer (ENEC, 2018).

 

Switzerland (CH) 
French translation

Le “Citoyen Environnemental” est défini comme le citoyen qui dispose d’un ensemble de connaissances cohérent et adéquat ainsi que de compétences, valeurs, et attitudes qui lui sont nécessaires afin de pouvoir agir et participer à la société en tant qu’agent de changement, dans la sphère publique et privée, et à l’échelle locale, nationale et mondiale. Ses actions individuelles et collectives ont pour objectif de résoudre les problèmes environnementaux actuels et prévenir l’émergence de nouveaux challenges, atteindre la durabilité, ainsi que développer une relation saine avec la nature. Le “Citoyen Environnemental” est le citoyen qui exerce ses droits et devoirs environnementaux, identifie les causes structurelles sous-jacentes à la dégradation de l’environnement et aux problèmes environnementaux, et développe une volonté et des compétences pour un engagement critique et actif. À travers la participation civique, il agit individuellement et collectivement contre ces causes structurelles, dans le cadre de la démocratie, et en tenant compte de la justice inter et intra-générationnelle (ENEC, 2018).

 

Turkey (TR) 

“Çevresel Vatandaş”, özel ve toplumsal değişimin bir aracı olarak hareket edebilen ve topluma katılabilmek için gerekli beceriler, değerler, tutumlar ve yetkinliklerin yanı sıra tutarlı ve yeterli bilgi birikimine sahip yurttaş olarak tanımlanmaktadır. Kamusal alan, yerel ve ulusal ölçekte, bireysel ve kolektif eylemler yoluyla, çağdaş çevre sorunlarının çözümü yönünde, yeni çevre sorunlarının yaratılmasını engelleyen, sürdürülebilirliği sağlamada ve doğa ile sağlıklı bir ilişki geliştirmede “Çevresel Vatandaş” kavramı etkilidir. “Çevresel Vatandaş”, çevre haklarını ve görevlerini yerine getiren, çevresel bozulmanın ve çevresel sorunların altında yatan yapısal nedenlerini tanımlayabilen, eleştirel ve aktif katılım ve vatandaşlık katılımı için istek ve yeterliliklere sahip olan vatandaşdır. Çevresel vatandaş, demokratik yollarla bireysel ve toplu olarak hareket ederek ve nesiller içi ve nesiller arası adaleti dikkate alarak davranma eğilimindedir (ENEC, 2018).